/b/ - 5038 - #84739 - 2017-04-16 13:25:07 Ø
Угарный газ. Машина, гараж.