/ling/ - 11276 - #223765 - 2017-06-07 11:01:52 Ø
https://www.youtube.com/user/Artifexian